Video


Director and camera operator Natali Agryzkova
Edit Vova Lysenko
Cast Yaroslav Rezchikov and Katerina Efimovskaya